Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

pn. „Wsparcie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w zakresie budowania potencjału administracyjnego w celu skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w perspektywie finansowej 2021-2027”

Celem projektu jest wsparcie ARR S.A. w zakresie zbudowania potencjału ludzkiego i administracyjnego w związku z potrzebą skutecznego wdrażania FST w ramach FEW 2021-2027

Przedmiotem projektu jest wsparcie instytucjonalno-kadrowe Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w celu jej przygotowania do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW 2021-2027), które pozwoli na sprawne wdrażanie w nowej perspektywie na obszarze Wielkopolski Wschodniej Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jego realizacja przyczyni się do sprawnego zarządzania i wdrażania projektów w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a tym samym do efektywnego wydatkowania środków dzięki odpowiednio zbudowanemu potencjałowi administracyjnemu.

Projekt służy realizacji celu szczegółowego Działania 10.1 „zapewnienie sprawnego zarządzania i wdrażania Programu oraz efektywne wykorzystanie środków EFS w ramach WRPO 2014-2020”, zakładając osiągnięcie następujących wskaźników:

– produktu: Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej (154,16);

– rezultatu: Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności (14,29% w 2023 r.).

Termin realizacji projektu: lipiec 2022 – maj 2023

Całkowita wartość projektu: 1 400 000 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 190 000 zł