Baza wiedzy

Sprawiedliwa Transformacja jest to proces, który obejmuje całą  sferę społeczno-gospodarczą oraz opisuje zmiany polegające na wycofywaniu szkodliwych dla ludzi, klimatu i środowiska technologii. Odnosi się ona do opracowywania planów, strategii i inwestycji prowadzących do stworzenia alternatywnych, „zielonych” miejsc pracy i ochrony pracowników z branży energetycznej, którzy są zagrożeni zmianą lub utratą zatrudnienia.

 

Transformacja Energetyczna  to przejście do zrównoważonych gospodarek za pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ostatecznym celem transformacji jest całkowite zastąpienie węgla i innych nieodnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest to instrument finansowy będący filarem mechanizmu sprawiedliwej transformacji.  Jego główny cel będzie stanowić dywersyfikacja gospodarcza obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji klimatycznej, w konsekwencji której dojdzie do konieczności przekwalifikowywania i aktywnej integracji pracowników oraz osób poszukujących pracy. FST będzie wykorzystywany głównie do udzielania dotacji.

 

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji  zaproponowany w ramach Europejskiego Zielonego Ładu będzie koncentrował się na regionach i sektorach, które najsilniej odczują skutki transformacji ze względu na swoją zależność od paliw kopalnych lub od procesów przemysłowych charakteryzujących się wysoką intensywnością emisji gazów cieplarnianych. Będzie opierał się na trzech głównych źródłach finansowania: Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, specjalnym systemie sprawiedliwej transformacji w ramach InvestEU oraz instrumencie pożyczkowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora publicznego gwarantowanym przez budżet UE.

 

OZE – Odnawialne Źródła Energii – źródła energii wykorzystujące naturalne zasoby Ziemi, ale nie powodujące ich długotrwałego niedoboru, ponieważ zasoby te w krótkim czasie ulegają odnowieniu w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych. Zaliczamy do nich:

 

  • energię wodną;
  • energię wiatru;
  • energię promieniowania słonecznego;
  • energię cieplną wnętrza Ziemi;
  • energię pochodzącą z biomasy.

 

Wykorzystywanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w mniejszym stopniu negatywnie wpływa na środowisko naturalne niż wykorzystywanie do pozyskania energii paliw kopalnych. Przede wszystkim wykorzystywanie OZE ogranicza emisję gazów cieplarnianych, a także innych substancji szkodliwych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest ściśle związane z polityką zrównoważonego rozwoju i ma kluczowe znaczenie w realizacji transformacji energetycznej kraju