17 lutego 2021 r. odbyła się wideokonferencja Grup Roboczych Wielkopolski Wschodniej, w trakcie której uczestnikom Grup zaprezentowano pierwszą wersję projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej oraz projekt Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Projekt planu, zawierający m.in. opis procesu transformacji, ocenę wyzwań i skutków gospodarczych, społecznych i terytorialnych przejścia na gospodarkę neutralną dla klimatu czy możliwe do realizacji rodzaje operacji, jest obecnie konsultowany w ramach Grup Roboczych.

W przypadku projektu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 konsultacje społeczne trwają do 28 lutego 2021 r. – opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu oraz na adres podany tutaj:

https://bip.umww.pl/292—505—k_299—strategia-na-rzecz-neutralnosci-klimatycznej-wielkopolska